Dydaktyka

CHEMIA ANALITYCZNA

Punkty ECTS: 14

Etap Studiów Trzeci i czwarty semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 45 godz.
 • Ćwiczenia 120 godz.
 • Seminaria 15 godz.
 • Łącznie 180 godz.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot – dr hab. Jan Matysiak

Cele kształcenia

Opanowanie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych związanych z wykonaniem analiz ilościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi.

Opis przedmiotu

Podstawy teoretyczne analizy ilościowej – metody klasyczne oraz instrumentalne (spektroskopia UV-VIS, IR, NMR, fluorescencyjna, atomowa – absorbcyjna i emisyjna; metody elektroanalityczne – polarografia, potencjometria, konduktometria; chromatografia TLC, GC, HPLC, elektroforeza), ocena statystyczna wyników oznaczeń oraz walidacja metod analizy chemicznej; zastosowanie klasycznych metod analizy ilościowej (grawimetria, alkacymetria, redoksymetria, kompleksonometria i precypitometria) i wymienionych metod analizy instrumentalnej; rozwiązywanie zadań związanych z analizą ilościową.

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny i ustny
 • Egzamin: pisemny i ustny

Pi¶miennictwo

 • Kocjan R. Chemia analityczna. WL PZWL, Warszawa 2000
 • Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna. Tom II. WN PWN, Warszawa 2001
 • Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 1992
 • Szmal Z.S., Lipiec T. Chemia abalityczna z elementami analizy instrumentalnej. WL PZWL, Warszawa 1997

Regulamin Pracowni

Semestr Trzeci (Zimowy)

Rozkład zajęć w Pracowni Chemii Analitycznej Ilościowej

Zespół dyżurujących asystentów

Wykaz obowiązujących analiz

Wykonanie analiz z chemii analitycznej ilościowej – metody chemiczne (klasyczne)

Materiał obowiązujący do kolokwiów z chemii analitycznej ilościowej

Zagadnienia na seminarium z alkacymetrii

Wykaz zadań z alkacymetrii do kolowium ze stechiometrii

Precypitometria – przykłady zadań

Przykłady zadań z redoksymetrii

Przykłady zadań z analizy wagowej

Fakultet. Produkty pszczele – działanie i zastosowanie w lecznictwie. Opis

Fakultet. Produkty pszczele – działanie i zastosowanie w lecznictwie. Plan

 

Semestr Czwarty (Letni)

Plan zajęć

 

Wykaz obowiązujących ćwiczeń z Analizy Instrumentalnej

Harmonogram ćwiczeń z instrumentalnych metod  analitycznych

Ćwiczenia – Analiza Instrumentalna – Poniedziałki

Ćwiczenia – Analiza Instrumentalna – Wtorki (rano)

Ćwiczenia – Analiza Instrumentalna – Wtorki (po południu)

Ćwiczenia – Analiza Instrumentalna – Czwartki

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej

Instrukcje do ćwiczeń z chemii analitycznej metodami instrumentalnymi:

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

+ załącznik ćwiczenie 3

+ załącznik ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Ćwiczenie 8

Ćwiczenie 9

Ćwiczenie 10

+ załącznik ćwiczenie 10

Ćwiczenie 11

+ załącznik ćwiczenie 11

Ćwiczenie 12

+ załącznik ćwiczenie 12

Terminy kolokwium wyjściowego z Chemii Analitycznej – Metody Instrumentalne
[/spoiler]

Farmacja – rok I

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Punkty ECTS: 15

Etap studiów Pierwszy i drugi semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 45 godz.
 • Ćwiczenia 90 godz.
 • Seminaria 15 godz.
 • Łącznie 150 godz

Osoba odpowiedzialna za przedmiot - prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

Cele kształcenia

Rozszerzenie podstaw wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, ukierunkowanej na wykonywanie przyszłego zawodu; opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie badań jakościowych pojedynczych substancji oraz mieszanin

Opis przedmiotu

Najistotniesze zagadnienia chemii ogólnej i nieorganicznej; podstawy teoretyczne studiowania bloku przedmiotów zawodowych opartych na zjawiskach chemicznych i procesach fizykochemicznych; praktyczne wykonanie analiz jakościowych wybranych kationów i anionów oraz preparatów farmaceutycznych; teoria i obliczenia chemiczne z hydrolizy, dysocjacji elektrolitycznej, iloczynu jonowego wody i pH, reakcji redukcji i utleniania oraz określania stężeń roztworów

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny
 • Egzamin: pisemny i ustny

Piśmiennictwo

 • Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. WN PWN, Warszawa 1998
 • Kocjan R. Chemia analityczna. WL PZWL, Warszawa 2000
 • Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa 1994
 • Pajdowski L. Chemia ogólna. WN PWN, Warszawa 1999

Regulamin Pracowni

Opis przedmiotu -Chemia ogólna i nieorganiczna

Materiały do zajęć

Semestr Pierwszy (Zimowy)

Tematy ćwiczeń z chemii ogólnej

Program ćwiczeń z chemii ogólnej

Program ćwiczeń z chemii nieorganicznej

Reakcje utleniania i redukcji

Roztwory koloidalne

Ogrzewanie i odparowywanie cieczy, wytrącanie i rozdzielanie osadów

Hydroliza soli, ocena odczynu roztworu

Związki kompleksowe

Roztwory i ich przygotowanie

Harmonogram kolokwiów z kationów

Zespół nauczycieli akademickich prowadzących ćwiczenia

Wykaz kationów wykrywanych w ramach ćwiczeń z analizy jakościowej

Materiały do zajęć dla studentów I roku farmacji z chemii analitycznej jakościowej

Analiza kationów

Analiza anionów

Fakultet. Chemia w życiu Codziennym.

Semestr Drugi (Letni)

Harmonogram kolokwiów z anionów.

Zespół nauczycieli akademickich prowadzących ćwiczenia.

Plan zajęć

Analityka Medyczna – rok II
ANALIZA INSTRUMENTALNA

Punkty ECTS: 8

Etap studiów Trzeci semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 30 godz.
 • Ćwiczenia 60 godz.
 • Łącznie 90 godz.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot - dr Bartosz Urbaniak

Cele kształcenia

Opanowanie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznego wykonywania analiz z zastosowaniem technik analizy instrumentalnej..

Opis przedmiotu

Podstawy teoretyczne zjawisk fizycznych – ich wykorzystanie w analizie chemicznej z zastosowaniem technik instrumentalnych g³ównie optycznych, elektrochemicznych i chromatograficznych z uwzględnieniem metod jakościowych  oraz ilościowych; praktyczne wykonanie analiz instrumentalnych

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny
 • Egzamin: ustny

Piśmiennictwo

 • Pawlaczyk J.. Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej. T.2 Metody instrumentalne. Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu. Poznañ 1977
 • Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. WN PWN, Warszawa 1999
 • Szyszko E. Instrumentalne metody analityczne. PZWL, Warszawa 1982

Regulamin ćwiczeń

Ćwiczenia z instrumentalnych metod analitycznych – prowadzący

Harmonogram ćwiczeń z analizy instrumentalnej

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej

Ćwiczenie 2

+ załącznik ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

+ załącznik ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Ćwiczenie 8

Ćwiczenie 9

+ załącznik ćwiczenie 9

Ćwiczenie 10

+ załącznik ćwiczenie 10

Ćwiczenie 11

+ załącznik ćwiczenie 11

Ćwiczenie 12

+ załącznik ćwiczenie 12

Analityka Medyczna – rok I
SEMESTR PIERWSZY
CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Punkty ECTS: 6

Etap studiów Pierwszy semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 30 godz.
 • Ćwiczenia 30 godz.
 • Łącznie 60 godz.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot - prof. dr hab. Zenon J. Kokot

Cele kształcenia

Pogłębienie znajomości podstaw chemii ogólnej oraz opanowanie podstaw teoretycznych i praktycznej umiejętności wykonywania analiz jakościowych pojedynczych substancji oraz ich mieszanin.

Opis przedmiotu

Najważniejsze zagadnienia z chemii ogólnej, niezbędne dla zrozumienia teorii budowy materii i mechanizmów reakcji chemicznych; charakterystyka roztworów oraz substancji sta³ych; struktura oraz właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków chemicznych; praktyczne wykonanie analiz jakościowych wybranych jonów nieorganicznych oraz ich mieszanin

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny
 • Egzamin:  pisemny

Piśmiennictwo

 • Bielański A. Chemia ogólna i nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1998
 • Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. Chemia nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1995
 • Kolditz L. Chemia Nieorganiczna. Cz. 1 i 2. WN PWN, Warszawa 1994
 • Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1994

Zagadnienia do wykładu z chemii ogólnej i nieorganicznej

Regulamin i warunki zaliczenia

Harmonogram zajęć i kolokwiów

Wykaz analiz

Materiał obowiązujący do kolokwiów

____________________________________________________________________________________

SEMESTR DRUGI
CHEMIA ANALITYCZNA

Punkty ECTS: 6

Etap studiów Drugi semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 10 godz.
 • Ćwiczenia 50 godz.
 • Łącznie 60 godz.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot - prof. dr hab. Zenon J. Kokot

Cele kształcenia

Opanowanie podstaw teoretycznych i umiejętności wykonywania analiz ilościowych pojedynczych substancji oraz ich mieszanin z wykorzystaniem metod klasycznych.

Opis przedmiotu

Podstawowe zagadnienia klasycznej chemii analitycznej ilościowej; analiza wagowa i analiza miareczkowa (alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria oraz miareczkowanie wytraceniowe); ocena statystyczna wyników; walidacja metody analitycznej;  praktyczne wykonanie oznaczeń wybranych jonów nieorganicznych w roztworach wodnych.

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny
 • Egzamin: pisemny

Piśmiennictwo

 • Kocjan R. Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. Tom I. WL PZWL, Warszawa 2000
 • Cygañski A. Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT, Warszawa 1999
 • Lipiec T., Szmal Z.S. Chemia nieorganiczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa 1988
 • Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna. Tom I i II. WN PWN, Warszawa 2001

Regulamin ćwiczeń z chemii analitycznej – ilościowej

Materiał obowiązujący do kolokwiów z chemii analitycznej ilościowej – metody klasyczne

Harmonogram zajęć i kolokwiów z chemii analitycznej

Wykaz analiz z chemii analitycznej

Seminaria- stechiometria

Zadania ze stechiometrii – alkacymetria, ph roztworów i analiza śladów

Zadania ze stechiometrii – redoksymetria

Zadania – kompleksonometria

Zadania – precypitometria

Zadania – analiza wagowa

Zagadnienia do egzaminu z Chemii Analitycznej

Kosmetologia I-go stopnia – stacjonarne
CHEMIA OGÓLNA

Punkty ECTS: 3

Etap studiów Pierwszy semestr

Wymiar zajęć

 • Wykłady 15 godz.
 • Ćwiczenia 25 godz.
 • Seminaria 5 godz.
 • Łącznie 45 godz.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot - prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

Cele kształcenia

Po zaliczeniu zajęć student powinien: wykazywać znajomość i rozumieć pojęcia oraz zjawiska chemiczne; posiadać praktyczną umiejętność przygotowania roztworu o określonym stężeniu, znać zasady pracy oraz bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym; posiadać znajomość sprzętu oraz technik laboratoryjnych; posiadać praktyczną umiejętność przeprowadzenia analizy jakościowej substancji oraz mieszanin; posiadać podstawy wiedzy na temat analizy ilościowej; dostrzegać zjawiska chemiczne w organizmie człowieka, mieć świadomość, że ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej modelują sytuacje problemowe zbliżone do występujących w laboratorium analitycznym i gabinecie kosmetycznym.

Opis przedmiotu

Podstawowe prawa i definicje chemiczne. Stechiometria reakcji. Skład jakościowy i ilościowy związków chemicznych. Metody rozdzielania mieszanin. Rodzaje stężeń roztworów. Budowa chemiczna wody, a jej właściwości fizyczne. Woda jako uniwersalny rozpuszczalnik. Znaczenie wody w kosmetyce. Rodzaje wody. Stany skupienia materii. Zależność pomiędzy strukturą substancji, a jej właściwościami – stan ciekły, krystaliczny i amorficzny. Właściwości kryształów jonowych, kowalencyjnych, cząsteczkowych. Układy dyspersyjne i ich właściwości – roztwory właściwe, koloidy, zawiesiny. Rodzaje koloidów – emulsje, piany, aerozole. Układy koloidalne w przyrodzie i ich rola. Sposoby pomiaru i wyrażania odczynu roztworów – wskaźniki. Równowagi w roztworach wodnych. Roztwory buforowe. Trwałość substancji chemicznych – wpływ temperatury, wilgotności, światła. Metody oceny trwałości substancji chemicznych. Teoria barwności, postrzeganie barw, barwy podstawowe, zjawisko addytywnego mieszania barw. Właściwości chemiczne pierwiastków oraz związków nieorganicznych biologicznie ważnych. Substancje mineralne wykorzystywane w kosmetyce. Znaczenie oraz rola jonów metali w ważnych procesach biologicznych.

Forma zaliczenia pracy studenta

 • Zaliczenie: sprawdzian pisemny, ustny

Piśmiennictwo

 • Bielański A. Chemia ogólna i nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1998
 • Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. Chemia nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1995
 • Jonem L., Atkins P. Chemia ogólna. PWN, Warszawa 2004
 • Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1994.

Regulamin i forma zaliczenia zajęć

Program zajęć laboratoryjnych z chemii ogólnej

Program zajęć seminaryjnych z chemii ogólnej

Kosmetologia II-go stopnia – niestacjonarne